تمامی رویدادهای کشتی تا روز ۱۰ آبان لغو شد ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

تمامی رویدادهای کشتی تا روز ۱۰ آبان لغو شد

اتحادیه جهانی کشتی تمامی مسابقات برنامه ریزی شده خود را تا تاریخ ۱۰ آبان ماه سال جاری لغو کرد.