صخره کندهای کفترلو در شهریار ۱۲ آبان ۱۳۹۱

صخره کندهای کفترلو در شهریار

شهریاریها : صخره‌کندهای”  کفترلو “دومین سنگ‌نبشته نویافته به خط هندسی در ایران است. دومین کتیبه ی صخره‌ای به خط هندسی به همراه شمار فراوانی از نگاره‌های شکارچیان، جانوران اهلی و شکاری در «دشت اخترآباد شهریار» شناسایی شده است. درباره ی آشنایی با خط هندسی و نخستین کتیبه ی صخره‌ای بدست آمده از این خط بنگرید […]