علل شرکت ورزشکاران در ورزش ‌  تمایل به کسب موفقیت: تمایل به پیشرفت تسلط بر مهارت های جدید و رسیدن به مدارج بالا ‌  نیاز به ارتباط :میل به داشتن روابط دوستانه نسبت به دیگران ‌  تمایل به احساس شور و هیجان: تمایل به تجربه صحنه ها،تمایل به داشتن احساس شور و هیجان مربوط به […]

علل شرکت ورزشکاران در ورزش

‌  تمایل به کسب موفقیت: تمایل به پیشرفت تسلط بر مهارت های جدید و رسیدن به مدارج بالا

‌  نیاز به ارتباط :میل به داشتن روابط دوستانه نسبت به دیگران

‌  تمایل به احساس شور و هیجان: تمایل به تجربه صحنه ها،تمایل به داشتن احساس شور و هیجان مربوط به خود ورزش

‌ تمایل به کنترل شخصی: تمایل احساس تسلط به خود ، داشتن احساس وظیفه و مسئولیت.

 

بازیکنانی که انگیزه آنان کسب موفقیت است :

‌ به پیشرفتهای فردی اشاره شود.

 پیشرفتهای آنهارا دردفترچه گزارش ثبت شود .

 مسابقاتی باحریفان مناسب برایشان ترتیب داده شود .

 جلساتی منظم تشکیل داده شود و در هر جلسه ضمن گفتگو درباره پیشرفتهای بازیکنان ، اهداف آنها مجدداً ارزیابی شود .

 

بازیکنانی که انگیزه آنها وابستگی است :

 رفتار متقابل بازیکنان به عنوان بخشی ازهر تمرین قرار داده شود مثلا تمرینات جفت جفت ، نرمشهای دونفره و یا آموزش بازیکنان به وسیله یکدیگر .

 پس از هر تمرین جلسات گروهی تشکیل شود . این جلسات را بصورت غیررسمی باشد و بازیکنان تشویق شوند که درگفت و گوی خود ساده و صریح باشند .

 بعداز مسابقات وتمرینات موقعیت هایی را برای گردهمایی اجتماعی آنان بوجود آورید .

 بازیکنان تشویق شوند که به یکدیگر کمک کنند وفعالیتهارا با هم انجام دهند.

 جلسات دوستانه برگزار شود .

 به آنها یادآوری شود که وجود همه اعضای تیم باارزش است

 

بازیکنانی که انگیزه آنها داشتن شور و هیجان است :

 سعی شود تمرینات در محلی برگزار گردد که از نظر منظره ، صدا ، بو و حواس فیزیکی مناسب و خوشایند باشد .

 برای گرم کردن بازیکنان ازموسیقی استفاده شود .

 برای هرکس فعالیت کافی و مناسب ( نه خیلی زیاد ونه خیلی کم ) درنظر گرفته شود .

 با انجام فعالیتهای تفریحی وجدید به تمرینات تنوع بخشیده شود .

 تمرینات متنوعی انجام گیرد و برنامه روزمره تمرین تغییر کند .

 اجازه داده شود که بازیکنان روی حرکات مهیج جدید کار کنند .

 مسابقات و رقابتهایی نزدیک و جالب ترتیب داده شود .

 ازآنها بپرسید هنگامی که کاملا سرحال و ورزیده هستند چه احساسی دارند .