گزارش تصویری / پل آبرسان بادامک باغستان شهریار - شهریاریها