کوره آجر پزی سنتی ملی – جاده تهران شهریار - شهریاریها