حضور دوچرخه سواران در مرکز توانبخشی بردیا وائین شهریار - شهریاریها