خبرفوری : آتش سوزی یکی از نیروگاه های کویت بر اثر رعدوبرق
خبرفوری : آتش سوزی یکی از نیروگاه های کویت بر اثر رعدوبرق

شهریاریها : برخورد رعدوبرق در یکی از نیروگاه های کویت آتش سوزی و خساراتی بر جای گذاشت. عکس و نقشه هوایی    

شهریاریها : برخورد رعدوبرق در یکی از نیروگاه های کویت آتش سوزی و خساراتی بر جای گذاشت.

عکس و نقشه هوایی