۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه هدف : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه هدف : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه پرسپولیس : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه پرسپولیس : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه پرسپولیس : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه پرسپولیس : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه گل : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه گل : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه گل : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه گل : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه شوت : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه شوت : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه شوت : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه شوت : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه خبر ورزشی : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه خبر ورزشی : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه خبر ورزشی : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه خبر ورزشی : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه کسب و کار : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹

روزنامه کسب و کار : یکشنبه‌ ۱۳ مهر ۱۳۹۹