تهران- ایرنا- رؤسای جمهور 9 کشور ناتو در اروپای مرکزی و شرقی یکشنبه شب اعلام کردند که هرگز الحاق چندین منطقه اوکراین توسط روسیه را به رسمیت نمی شناسند….

تهران- ایرنا- رؤسای جمهور 9 کشور ناتو در اروپای مرکزی و شرقی یکشنبه شب اعلام کردند که هرگز الحاق چندین منطقه اوکراین توسط روسیه را به رسمیت نمی شناسند.