اقتصادنیوز: نوشابه بسیار چاق کننده است و می تواند باعث مشکلات دیابت شود.

اقتصادنیوز: نوشابه بسیار چاق کننده است و می تواند باعث مشکلات دیابت شود.