گرچه مهم‌ترین شهرت فلفل، تندی آن است اما این گیاه بومی آمریکای مرکزی و جنوبی با چهل گونه متفاوت در اندازه، رنگ و شکل، خواص متعددی برای سلامت بدن دارد….

گرچه مهم‌ترین شهرت فلفل، تندی آن است اما این گیاه بومی آمریکای مرکزی و جنوبی با چهل گونه متفاوت در اندازه، رنگ و شکل، خواص متعددی برای سلامت بدن دارد.