سیل از شهرستان استهبان شروع شد و سپس به سیستان و بلوچستان رسید. چند روز بعد از آن هم برخی مناطق استان تهران را در برگرفت، اما این پایان ماجرای سیل ناگهانی تابستان نبود و استان‌های دیگر را نیز همزمان دربرگرفت.

سیل از شهرستان استهبان شروع شد و سپس به سیستان و بلوچستان رسید. چند روز بعد از آن هم برخی مناطق استان تهران را در برگرفت، اما این پایان ماجرای سیل ناگهانی تابستان نبود و استان‌های دیگر را نیز همزمان دربرگرفت.