اینکه چهره ای فوق مشهور و محبوب به تهران بیاید و جمع زیادی برای استقبال او به خیابان ها بیایند اتفاقی کاملا عادی وطبیعی است گرچه بسیاری دست به چنین کاری نزنند و خوش ندانند….

اینکه چهره ای فوق مشهور و محبوب به تهران بیاید و جمع زیادی برای استقبال او به خیابان ها بیایند اتفاقی کاملا عادی وطبیعی است گرچه بسیاری دست به چنین کاری نزنند و خوش ندانند.