اگر مذاکرات هسته ای با تمام فراز و نشیب‌هایی که احتمالا در ادامه خواهد داشت، بی‌نتیجه بماند در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر مذاکرات هسته ای با تمام فراز و نشیب‌هایی که احتمالا در ادامه خواهد داشت، بی‌نتیجه بماند در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟