یک مقام مسئول در وزارت بهداشت گفت که راه‌اندازی خط تولید و دسترسی به قرص فایزر ایرانی نیاز به چهار شرط دارد.

یک مقام مسئول در وزارت بهداشت گفت که راه‌اندازی خط تولید و دسترسی به قرص فایزر ایرانی نیاز به چهار شرط دارد.