وزیر امور خارجه سابق آمریکا سه سناریوی احتمالی برای جنگ اوکراین ارائه داد.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا سه سناریوی احتمالی برای جنگ اوکراین ارائه داد.