معمولاً سوالاتی که با چطور، چگونه، چرا و عبارت‌های مشابه بیان می‌شود که مخاطب را به پاسخ بیشتر و کامل‌تر ترغیب می‌کند، سوال باز است. این سوال‌ها کمک می‌کند مخاطب اطلاعات بیشتری به ما بدهد….

معمولاً سوالاتی که با چطور، چگونه، چرا و عبارت‌های مشابه بیان می‌شود که مخاطب را به پاسخ بیشتر و کامل‌تر ترغیب می‌کند، سوال باز است. این سوال‌ها کمک می‌کند مخاطب اطلاعات بیشتری به ما بدهد.