با افزایش سرمای هوا، درد مفاصل بیشتر خواهد شد اما با رعایت برخی نکات می توان درد مفاصل را کاهش داد.

با افزایش سرمای هوا، درد مفاصل بیشتر خواهد شد اما با رعایت برخی نکات می توان درد مفاصل را کاهش داد.