هرچند روز گذشته پرطرفدارهای ایران خودرو جهش عجیب قیمت در یک روز را ثبت کردند، اما امروز شاهد استپ قیمت در این بازار بودیم.

هرچند روز گذشته پرطرفدارهای ایران خودرو جهش عجیب قیمت در یک روز را ثبت کردند، اما امروز شاهد استپ قیمت در این بازار بودیم.