​رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد که روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد.

​رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد که روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد.