آخرین توصیه تحلیل گران به معامله گران این بود که اقدام به خرید دلار نکنند.

آخرین توصیه تحلیل گران به معامله گران این بود که اقدام به خرید دلار نکنند.