واژگونی مینی بوس در محور تنگ ارم-پشت پر منجر به فوت دو نفر و مصدوم شدن ۱۷ نفر شد.

واژگونی مینی بوس در محور تنگ ارم-پشت پر منجر به فوت دو نفر و مصدوم شدن ۱۷ نفر شد.