19 سپتامبر در تقویم جهانی روز جهانی آفرزیس یا اهدای پلاکت نامگذاری شده است.

19 سپتامبر در تقویم جهانی روز جهانی آفرزیس یا اهدای پلاکت نامگذاری شده است.