رکنا: رییس صنف شهرسازان استان کرمان، در گفت و گو با رکنا گفت: بعد از زلزله به صورت مسکن وار به این شهر کمک شد اما کم کم به دست فراموشی سپرده شد. هنوز بعد از 20 سال آثار تخریب زلزله وجود دارد. هنوز بعداز این همه سال در سطح شهر کانکس وجود دارد و مردم بم…

رکنا: رییس صنف شهرسازان استان کرمان، در گفت و گو با رکنا گفت: بعد از زلزله به صورت مسکن وار به این شهر کمک شد اما کم کم به دست فراموشی سپرده شد. هنوز بعد از 20 سال آثار تخریب زلزله وجود دارد. هنوز بعداز این همه سال در سطح شهر کانکس وجود دارد و مردم بم کانکس نشینی می کنند!