مجتمع کشتارگاه صنعتی طیور گستران کیسم در شهرستان آستانه‌اشرفیه، کیلومتر دو جاده کیسم واقع‌شده است. مهندس هوتن شعار فعال اقتصادی، از بهمن‌ماه سال گذشته مسئولیت این کشتارگاه را برعهده‌گرفته و پویایی و تحول خاصی را در این مجموعه صنعتی به وجود آورده است….

مجتمع کشتارگاه صنعتی طیور گستران کیسم در شهرستان آستانه‌اشرفیه، کیلومتر دو جاده کیسم واقع‌شده است. مهندس هوتن شعار فعال اقتصادی، از بهمن‌ماه سال گذشته مسئولیت این کشتارگاه را برعهده‌گرفته و پویایی و تحول خاصی را در این مجموعه صنعتی به وجود آورده است.