منابع خبری از صدور حکم ۱۵ سال حبس برای شش لبنانی به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی خبر دادند.

منابع خبری از صدور حکم ۱۵ سال حبس برای شش لبنانی به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی خبر دادند.