رکنا اقتصادی: علیرغم گذشت 15 روز از دستور وزیر راه و شهرسازی و در آستانه یکسالگی آغاز طرح نهضت ملی مسکن هنوز اصحاب…

رکنا اقتصادی: علیرغم گذشت 15 روز از دستور وزیر راه و شهرسازی و در آستانه یکسالگی آغاز طرح نهضت ملی مسکن هنوز اصحاب…