مزایده بیش از 1000 دستگاه خودروی خارجی در گمرک مانده در حالی آغاز شده که بسیاری از متقاضیان از جزئیات زمان، نحوه خرید و شرکت در تشریفات عرضه این خودرو ها اطلاع کامل ندارند. ……

مزایده بیش از 1000 دستگاه خودروی خارجی در گمرک مانده در حالی آغاز شده که بسیاری از متقاضیان از جزئیات زمان، نحوه خرید و شرکت در تشریفات عرضه این خودرو ها اطلاع کامل ندارند. ...