هندوانه یکی از میوه‌های پر خاصیت در تابستان است.

هندوانه یکی از میوه‌های پر خاصیت در تابستان است.