اما در این روزها بسیاری از چهره های سیاسی ، دلالان و ورشستکان سیاسی که تا قبل از تبلیغات رسمی سکوت کرده بودند در حال موج سواری با برخی از کاندیداها در جنوب استان هستند تا بتوانند هم خودی نشان دهند وهم رای مرم را جذب کنند…

اما در این روزها بسیاری از چهره های سیاسی ، دلالان و ورشستکان سیاسی که تا قبل از تبلیغات رسمی سکوت کرده بودند در حال موج سواری با برخی از کاندیداها در جنوب استان هستند تا بتوانند هم خودی نشان دهند وهم رای مرم را جذب کنند