نمایش «دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی…؟» قرار است از ۱۶ فروردین ماه در تماشاخانه ملک میزبان علاقه‌مندان تئاتر باشد.

نمایش «دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی…؟» قرار است از ۱۶ فروردین ماه در تماشاخانه ملک میزبان علاقه‌مندان تئاتر باشد.