سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: باتوجه به گسترش علم و دانش ۹۰ تا ۹۵ درصد ناباروری ها قابل درمان است…

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: باتوجه به گسترش علم و دانش ۹۰ تا ۹۵ درصد ناباروری ها قابل درمان است