با وجود معیار‌های زیبایی جهانی، هر ملتی ویژگی‌ها و رسم و رسوم خاص خود را در رابطه با زیبایی زنان دارد.

با وجود معیار‌های زیبایی جهانی، هر ملتی ویژگی‌ها و رسم و رسوم خاص خود را در رابطه با زیبایی زنان دارد.