شهرکرد- رستمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: هشت معدن جدید در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.

شهرکرد- رستمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: هشت معدن جدید در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.