امروزه از دیدگاه علمی مزیت‌های چرت زدن در طول روز کاملا مشخص شده است.

امروزه از دیدگاه علمی مزیت‌های چرت زدن در طول روز کاملا مشخص شده است.