معاون صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از شناسایی ٨٩٠ نیاز فناورانه صنعت نفت خبرداد.

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از شناسایی ٨٩٠ نیاز فناورانه صنعت نفت خبرداد.