تنوع زیستی ایران در دنیا کم نظیر است به طوری که تا کنون نزدیک به ۸۰۰۰ گونه و زیر گونه گیاهی از کشورمان گزارش شده است. نزدیک به ۱۷۰۰ تاکسون بومی فلور ایران هستند که به عبارتی فقط در محدوده جغرافیایی مرزهای کشور پراکنش دارند….

تنوع زیستی ایران در دنیا کم نظیر است به طوری که تا کنون نزدیک به ۸۰۰۰ گونه و زیر گونه گیاهی از کشورمان گزارش شده است. نزدیک به ۱۷۰۰ تاکسون بومی فلور ایران هستند که به عبارتی فقط در محدوده جغرافیایی مرزهای کشور پراکنش دارند.