براساس گفته یک نماینده مجلس، ‌۷ طرح درباره اصلاح قانون مهریه در کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است.

براساس گفته یک نماینده مجلس، ‌۷ طرح درباره اصلاح قانون مهریه در کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است.