لرستان- خسروی، کارشناس مسئول محصولات سبزی و صیفی جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۷۱ هزار و ۲۸۶ تن پیاز امسال در لرستان برداشت شده است.

لرستان- خسروی، کارشناس مسئول محصولات سبزی و صیفی جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۷۱ هزار و ۲۸۶ تن پیاز امسال در لرستان برداشت شده است.