وزیر نیرو با بیان اینکه از مجموع ۲۲۷ طرح بزرگی در نیمه سال وعده کردیم ۱۵۷ پروژه را به افتتاح رساندیم و وارد مدار بهره‌برداری شدند، گفت: ۷۰ پروژه دیگر در ۱۰ استان به بهره‌بردای خواهد رسید….

وزیر نیرو با بیان اینکه از مجموع ۲۲۷ طرح بزرگی در نیمه سال وعده کردیم ۱۵۷ پروژه را به افتتاح رساندیم و وارد مدار بهره‌برداری شدند، گفت: ۷۰ پروژه دیگر در ۱۰ استان به بهره‌بردای خواهد رسید.