جواد تاراسی به خرید کلزا از کشاورزان زنجانی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۶۲ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده که ارزش ریالی این میزان محصول بیش از ۳۶۲ میلیون تومان است….

جواد تاراسی به خرید کلزا از کشاورزان زنجانی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۶۲ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده که ارزش ریالی این میزان محصول بیش از ۳۶۲ میلیون تومان است.