گردهمایی‌ها و برنامه‌های زیاد از حد در تعطیلات می‌تواند چالش برانگیز باشد و ما را از‌هم‌پاشیده و متزلزل کند، زیرا از یک فعالیت به فعالیت دیگر می‌پریم و به ندرت برای لذت بردن از تجربیاتی که پشت سر می‌گذاریم مکث می‌کنیم. همچنین، با تقویم اجتماعی که توسط …

گردهمایی‌ها و برنامه‌های زیاد از حد در تعطیلات می‌تواند چالش برانگیز باشد و ما را از‌هم‌پاشیده و متزلزل کند، زیرا از یک فعالیت به فعالیت دیگر می‌پریم و به ندرت برای لذت بردن از تجربیاتی که پشت سر می‌گذاریم مکث می‌کنیم. همچنین، با تقویم اجتماعی که توسط دیگران تنظیم شده، زمان ارزشمندمان برای تأمل در خود یا اولویت‌بندی نیازهایمان را از دست می‌دهیم.