در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استانداری تهران، پس از ارزیابی ۶۲ دستگاه‌اجرایی و ۱۶ فرمانداری سطح استان، ۱۲ دستگاه مورد تقدیر قرار گرفتند….

در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استانداری تهران، پس از ارزیابی ۶۲ دستگاه‌اجرایی و ۱۶ فرمانداری سطح استان، ۱۲ دستگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.