رییس کل دادگستری استان ایلام با ۵۳ نفر از مراجعه کنندگان دیدار و دستورات قضایی مربوط را صادر کرد.

رییس کل دادگستری استان ایلام با ۵۳ نفر از مراجعه کنندگان دیدار و دستورات قضایی مربوط را صادر کرد.