۵۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در شهرستان رفسنجان با حضور نماینده دادستان رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.

۵۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در شهرستان رفسنجان با حضور نماینده دادستان رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.