سیداصفهانی، استاد دانشگاه و معاون سابق وزارت صنایع، در طرحی که به منظور مهندسی مجدد نهاد ریاست جمهوری انجام داده است، سه سناریو را برای چابک سازی این نهاد پیشنهاد کرده بود که در بیشترین حالت تعداد نیروهای انسانی ۲۰۰۰ نفر بود اما اکنون بیش از……

سیداصفهانی، استاد دانشگاه و معاون سابق وزارت صنایع، در طرحی که به منظور مهندسی مجدد نهاد ریاست جمهوری انجام داده است، سه سناریو را برای چابک سازی این نهاد پیشنهاد کرده بود که در بیشترین حالت تعداد نیروهای انسانی ۲۰۰۰ نفر بود اما اکنون بیش از…