به گفته شاهدان عینی و عوامل مجموعه احتمالا ۴ نفر مفقود هستند.

به گفته شاهدان عینی و عوامل مجموعه احتمالا ۴ نفر مفقود هستند.