یک پزشک تخصص داخلی هشدار می دهد ویروس کرونا به راحتی به افراد منتقل می شود اما درمان آن سخت و اصلا غیرممکن است.

یک پزشک تخصص داخلی هشدار می دهد ویروس کرونا به راحتی به افراد منتقل می شود اما درمان آن سخت و اصلا غیرممکن است.