محمدصالح نقره‌کار، حقوقدن و وکیل دادگستری، در یادداشتی به مناسبت روز جمهوری اسلامی نوشت: “روز جمهوری اسلامی” بازتاب اعطای “قدرت موسس” به شهروندان و تجلی “خودفرمانی با اتکا به شهروند سالاری “است. با یک ملاک مشخص که هم…

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدن و وکیل دادگستری، در یادداشتی به مناسبت روز جمهوری اسلامی نوشت: “روز جمهوری اسلامی” بازتاب اعطای “قدرت موسس” به شهروندان و تجلی “خودفرمانی با اتکا به شهروند سالاری “است. با یک ملاک مشخص که همانا بازگشت به اراده شهروند است. این مناسبت از ان روی مهم است که یک دستاورد در زمینه به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در تاریخ حقوق اساسی ایران قلمدادمی شود. محکی برای راستی ازمایی اعتقاد به خودمختاری و تکریم اراده شهروندان. روز اتکا به رفراندوم و احترام به تغییر و ترجمان حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنایی ترین حق بشری برای انتخاب چگونه زیستن و کیفیت اداره عمومی است .