بازار سرمایه به ۴ دلیل مختلف با افت شاخص‌ها مواجه شده است.

بازار سرمایه به ۴ دلیل مختلف با افت شاخص‌ها مواجه شده است.